Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXV/258/2020 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

UCHWAŁA NR XXV/258/2020
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/155/2019Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój

 

 

Załącznik do Uchwały
Nr XXV/258/2020.
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 5 listopada 2020 r.

 


S T A T U T
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1


1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Reda, utworzoną przez Radę Miejską w Redzie.
2. Siedzibą i obszarem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Reda.
3. Bieżący nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Burmistrz Miasta Redy.


Rozdział II
Cel i Przedmiot działania
§ 2

1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej polegające na:
1) opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzaniu bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielaniu schronienia, zapewnianiu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
5) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
6) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
7) przyznawaniu zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

8) opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
9) pracy socjalnej,

10) organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
11) prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
12) tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
13) dożywianiu dzieci,
14) sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
15) kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
16) pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
17) sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej polegające na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawaniu i wypłacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek, oraz pomocy w naturze,
3) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki,
4) podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
5) współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnieniu informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej polegające na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych,
2) opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5) prowadzeniu i rozwijaniu infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
7) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych, a także udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

8) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych, a także udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z aktywizacją bezrobotnych, w tym uczestniczy w organizacji prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zdania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej zleconej gminie polegające na wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
10. Zadania z zakresu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, z zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami i osobami fizycznymi.
11. W zakresie realizacji zadań zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała ponadto z Wydziałem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ustalającym sposób realizacji tych zadań, organizację szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz wspierających działalność organizacji społecznych, charytatywnych, związków wyznaniowych, fundacji oraz osób fizycznych działających w zakresie pomocy społecznej.
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest realizatorem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej polegające na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
2) wzmacnianiu roli i funkcji rodziny,
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
4) podnoszeniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny,
5) udzielaniu pomocy w integracji rodziny,
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i społecznej degradacji rodziny,
7) dążeniu do reintegracji rodziny,
8) współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
9) prowadzeniu postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji,
10) realizacji gminnych programów wspierania rodziny,
11) tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
12) rozwoju systemu opieki nad dzieckiem oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
13) ustanawianiu rodzin wspierających,
14)finansowaniu kosztów szkoleń oraz kosztów pomocy dla rodzin wspierających,
15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie Prawo energetyczne polegające na wypłacie dodatku energetycznego,
16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego określonego ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjno-finansową Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Redy,
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jako zadanie zlecone,
19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program w sprawie świadczenia „Dobry Start”, jako zadanie gminy z zakresu administracji rządowej,
20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie realizuje zadanie własne gminy polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym Klub „Senior +”,
21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zaświadczenia, o których mowa w ustawie - Prawo ochrony środowiska, wymagane do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Rozdział III
Organizacja
§ 3


1. Na czele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Redy.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie i w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Miasta Redy .
3. Dyrektor w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą i reprezentuje MOPS na zewnątrz.
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada przed Radą Miejską za właściwą realizację przypisanych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środków finansowo – rzeczowych.
5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
6. Strukturę i zasady działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określa ustalony przez Dyrektora Regulamin Organizacyjny.
7. Do zakresu działania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
2) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotyczących pracowników Ośrodka,
3) podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Rozdział IV
Gospodarka majątkowa
§ 4


1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową..
2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest w zakresie zadań własnych gminy ze środków Budżetu Gminy Reda, na podstawie planu finansowego zatwierdzanego przez Burmistrza, w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację tych zadań oraz w zakresie zadań powierzonych ze środków pozabudżetowych i innych wynikających porozumień.
3. Za zgodność gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada Dyrektor i Główny Księgowy.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które to winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.


Rozdział IV
Gospodarka majątkowa
§ 4


1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową..
2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest w zakresie zadań własnych gminy ze środków Budżetu Gminy Reda, na podstawie planu finansowego zatwierdzanego przez Burmistrza, w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację tych zadań oraz w zakresie zadań powierzonych ze środków pozabudżetowych i innych wynikających porozumień.
3. Za zgodność gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada Dyrektor i Główny Księgowy.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które to winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 5

 

1. Statut dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Miejska w Redzie.
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej w Redzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
3. Zmiany i uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 


§ 6


1.W zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem zastosowanie mają następujące przepisy :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym,
3) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych,
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii,
7) ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych,
9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r prawo energetyczne,
11) ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
12) ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
13) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego,
14) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
15) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
16) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
17) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
18) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
19)ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
20) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
21) Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior +" na lata 2015-2020,
22) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska.

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Redzie Nr XXV/258/2020 w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie.


Aktualizacja Statutu jednostki konieczna jest z uwagi na przypisane do realizacji przez ustawodawcę nowe zadanie, którym jest zgodnie z treścią art. 411 ust. 10 h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r poz. 1219 ze zm.) -wydawanie zaświadczeń, o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej) na rzecz osób, która zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu.


Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.
Opracowała : Jolanta Dampc
 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Menzel 31-10-2022 15:15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 31-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Menzel 31-10-2022 15:16:35