Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ Zakończono] Referent ds. profilaktyki uzależnień

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. profilaktyki uzależnień
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. profilaktyki uzależnień.
 
I.  Określenie stanowiska :
    1)  umowa o pracę na czas określony
    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat
    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25,  84-240 Reda
   
II.  Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, socjologia, zarządzanie, psychologia  i nauki o rodzinie,
 5. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym min. 1 rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw:
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • o działalności leczniczej,
 • o pracownikach samorządowych,
 • o pomocy społecznej,
 • o samorządzie gminnym,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 
II Wymagania dodatkowe :
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 3. umiejętność rozmowy z klientem trudnym,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. komunikatywność, rzetelność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność, obowiązkowość, dyskrecja,
 6. odporność na sytuacje stresowe,
 7. szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, realizacji programów profilaktycznych,
 8. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientem,
 9. mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym.
 
III.  Do zakresu zadań referenta ds. profilaktyki uzależnień należeć będzie w szczególności:
 1. opracowywanie projektów :
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 1. koordynacja i nadzór nad działaniami i wydatkami związanymi z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii :
- planowanie wydatków,
- kompletowanie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
- przygotowywanie projektów umów na realizację zadań,
- koordynowanie działań podmiotów realizujących,
 1. koordynowanie, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczeniu problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy,
 2. współdziałanie w przeprowadzaniu diagnozy problemów alkoholowych, związanych z używaniem narkotyków oraz stosowaniem przemocy w rodzinie,
 3. informowanie rodzin, u których występują problemy alkoholowe i narkomanii o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistycznej: prawnej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej,
 4. opracowanie informacji o instytucjach udzielających profesjonalnej pomocy z zakresu rozwiązywania problemów uzależnienia od alkoholu, narkotyków, przemocy w rodzinie oraz o grupach wsparcia,
 5. nadzór w zakresie wykonywania zadań zgodnie z planem finansowym oraz harmonogramem w/w Programów,
 6. wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy – kampanii i akcji edukacyjnych oraz profilaktycznych w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 7. obsługa biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie :
- zaopatrzenia w materiały biurowe,
- przyjmowanie i wysyłanie  korespondencji,
 1. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki uzależnień – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. sporządzanie sprawozdań i raportów wynikających z realizacji w/w programów.
 3. prowadzenie dokumentacji w tym rejestrów zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami w tym z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie.
 4. wykonywanie innych zadań wynikających z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie                   
 
IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze : referenta ds. profilaktyki uzależnień wymagane są następujące dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 
Oświadczenia, o których mowa w punkcie IV, ustęp 8 oraz 9, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru
 
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wynosił w czerwcu 2022 roku mniej niż 6%.
 
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę:  sierpień 2022 r.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. profilaktyki uzależnień” w terminie  15 lipca 2022 r. roku do godziny 13:00 .
 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.
 
Inne informacje:
 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.
 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65
 
VI. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
Inspektor ochrony danych
Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane z oświadczenia o niekaralności[6] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[7] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych.  Ponadto Państwa dane  mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
 
 
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dampc
 
 

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – Art. 6 lit. c RODO;
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;
[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

OK.1102.1.4.2022

                                                                                                Reda, dnia 21 lipiec 2022 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Referent ds. profilaktyki uzależnień w wymiarze 1/1 etatu

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko wybrana została  Pani Patrycja Wyszecka zamieszkała w Redzie.

 

Uzasadnienie :

 

Kandydata spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wykazała się znajomością przypisanych do stanowiska zadań oraz znajomością obowiązujących regulacji prawnych      w zakresie działalności  a w szczególności przepisów ustaw:

 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • o działalności leczniczej,
 • o pracownikach samorządowych,
 • o pomocy społecznej,
 • o samorządzie gminnym,
 • kodeks postępowania administracyjnego,

Wysoko oceniono zdobyte doświadczenie, predyspozycje oraz komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, a także dużą motywacją w podjęciu pracy na w/w stanowisku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie.                  

 

Kandydatka  uzyskał ogólną ocenę klasyfikacyjną: DOBRY

 

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat prezentował  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

 

                                                Dyrektor

                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                   w Redzie

                                               Jolanta Dampc

            

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kohnke 04-07-2022 09:52:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 04-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Dampc 25-07-2022 09:32:52