Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Referent ds. biurowych i zamówień publicznych

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. biurowych i zamówień publicznych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. biurowych i zamówień publicznych
 
I.  Określenie stanowiska :
    1)  umowa o pracę na czas określony
    2)  wymiar czasu pracy – pełen etat
    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25,  84-240  Reda
   
II.  Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. co najmniej 3 – letni staż pracy,
 5. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: administracja, zarządzanie, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki o rodzinie,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw:
 • prawo zamówień publicznych
 • o dostępie do informacji publicznej
 • o finansach publicznych
 • o pracownikach samorządowych,
 • o samorządzie gminnym,
 • o pomocy społecznej,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 
II Wymagania dodatkowe :
 1. mile widziany staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. umiejętność pracy w zespole
 3. umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 4. umiejętność rozmowy z klientem trudnym,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. komunikatywność, rzetelność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność, obowiązkowość, dyskrecja,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientem
 9. pożądane doświadczenie na stanowisku urzędniczym oraz doświadczenie w pracy związane z prawem zamówień publicznych;
 
III.  Do zakresu zadań referenta ds. biurowych i zamówień publicznych należeć będzie w szczególności:
 1. obsługa skrzynki e-puap tut. ośrodka;
 2. bieżąca obsługa spraw biurowych w tym prowadzenie stosownej dokumentacji,
 3. prowadzenie strony internetowej i strony BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie (aktualizacja informacji) w zakresie działalności Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem w środki trwałe i nietrwałe  prowadzenie stosownej dokumentacji,
 5. prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem w materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony osobistej pracowników itp., oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,
 6. bieżący nadzór nad sprzętem biurowym oraz wyposażeniem Ośrodka, prowadzenie stosownej ewidencji w tym prawidłowe oznaczanie powierzonych pracownikom środków rzeczowych,
 7. prowadzenie spraw  w tym stosownej dokumentacji i sprawozdawczości związanych z:
     a)  zlecaniem konserwacji środków trwałych , nietrwałych i wyposażenia,
     b) zlecaniem remontów i napraw środków trwałych, nietrwałych i wyposażenia,
     c) zlecaniem remontów, bieżących napraw i konserwacji oraz badań technicznych  
         pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych oraz budynku tut. ośrodka ,
     d) likwidacją zużytych  środków trwałych i środków nietrwałych i wyposażenia,
8.   prowadzenie i  weryfikacja/kontroli dokumentacji stanu technicznego budynku tut.
      Ośrodka tj. Książki Obiektu Budowlanego,
 1. przygotowywanie oraz nadzór nad zawieraniem przez tut. ośrodek umów dotyczących zaopatrzenia w media m.in. zaopatrzenie w energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, zakupu oprogramowania, zaopatrzenia usług telefonii komórkowej,  zaopatrzenia usług ochrony mienia, usług konserwacyjnych  i naprawczych,  usług zakupu materiałów , urządzeń i mebli biurowych,  itp., oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
 2. prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie szkoleń pracowników, delegacji w tym prowadzenie stosownych rejestrów, 
 3. prowadzenie nadzoru  na zabezpieczeniami tut. ośrodka w tym: zabezpieczeń alarmu, przycisków antynapadowych, oraz  prowadzenie stosowniej w tym zakresie dokumentacji,
 4. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
 5. przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, modyfikacja oraz monitorowanie ich wykonania,
 6. przygotowywanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych,
 7. prowadzenie stosownych rejestrów w tym rejestru faktur, zgodnie z obowiązującymi  przepisami ustawy  prawo  zamówień publicznych.
 
IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. biurowych i zamówień publicznych  wymagane są następujące dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 
Oświadczenia, o których mowa w punkcie IV, ustęp 8 oraz 9, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru
 
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wynosił w czerwcu 2022 roku mniej niż 6%.
 
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę:  wrzesień 2022
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. biurowych i zamówień publicznych ” w terminie  12 sierpnia 2022 roku  do godziny 15.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.
 
Inne informacje:
 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.
 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65
 
VI. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
Inspektor ochrony danych
Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane z oświadczenia o niekaralności[6] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[7] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych.  Ponadto Państwa dane  mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dampc
 
 

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – Art. 6 lit. c RODO;
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;
[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

OK.1102.1.5.2022

                                                                                                Reda, dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Referent ds. biurowych i zamówień publicznych w wymiarze pełnego etatu

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej stanowisko urzędnicze informuję, że nie wybrano kandydata.

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. biurowych i zamówień publicznych – pełen etat  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie żaden z kandydatów spełniających wymogi formalne nie uzyskał pozytywnej oceny.

.               

 

                                                Dyrektor

                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                   w Redzie

                                                  Jolanta Dampc

            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kohnke 19-07-2022 14:37:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 19-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Natalia Dawidowska 22-08-2022 14:40:20