Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Sprzątaczka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sprzątaczki

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na stanowisko pracy sprzątaczki

 

I.  Określenie stanowiska:

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nie określony

    2)  wymiar czasu pracy – 1/2 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 – Klub  Senior +   ul. Łąkowa 59,  84-240 r. Reda

   

II.  Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie  min. podstawowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność wykonywania czynności sprzątających,
 2. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność,  dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, obowiązkowość, dyskrecja, empatia, zaangażowanie,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odpowiedzialność za powierzone mienie,
 5. dodatkowym atutem będzie staż pracy na w/w stanowisku.

 

III.  Do zakresu zadań terapeuty zajęciowego należeć będzie w szczególności:

 1. sprzątanie pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie oraz  pomieszczeń Klubu Senior + przy ul. Łąkowej 59 w tj: pomieszczeń biurowych, sal zajęciowych, pomieszczeń gospodarczych, korytarzy, toalet a także terenu przed wejściem do budynku, w którym znajduje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie jak również przed wejściem do pomieszczeń Klubu Senior +,
 2. okresowe mycie okien we wszystkich pomieszczeniach ,
 3. opróżnianie koszy na śmieci w pomieszczeniach biurowych, toaletach i pomieszczeniach gospodarczych,  segregowanie ich i składowanie w odpowiednim miejscu,
 4. codzienne dezynfekowanie powierzchni dotykowych, m.in. klamek, włączników światła, stołów, biurek, itp., bieżące uzupełnianie płynów dezynfekujących w dystrybutorach, mydeł, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych,
 5. należyte dbanie i troska o powierzony sprzęt do sprzątania,
 6. oszczędne i właściwe korzystanie ze środków czystości i dezynfekcyjnych,
 7. zgłaszanie potrzeb zakupu środków czystości , sprzętu i innych,
 8. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości zauważonych w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków. 

 

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie stanowisko pracy sprzątaczki   wymagane               

      są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
 9. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie IV, ustęp 8 oraz 9, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wynosił w lipcu 2022 roku mniej niż 6%.

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: październik 2022 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko pracy sprzątaczki ”  w terminie  16.09.2022 r. do godziny 12:00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.

 

Inne informacje:

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.
 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65.

 

VI. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
  • e-mail: mops@mopsreda.pl

Inspektor ochrony danych

Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane z oświadczenia o niekaralności[6] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[7] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych.  Ponadto Państwa dane  mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – Art. 6 lit. c RODO;

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;

[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

OK.1102.2.2.2022

Reda, dnia 22 września 2022 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Sprzątaczka

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko wybrana została Pani Agnieszka Paga zamieszkała w Redzie.

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się dużą motywacją w podjęciu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie. Pozytywnie oceniono zdobyte doświadczenie, predyspozycje oraz komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

              

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

                

                                    Dyrektor

                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                     w Redzie

                                       Jolanta Dampc

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Dawidowska 24-08-2022 11:31:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 24-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Menzel 23-09-2022 13:30:44