Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

I.  Określenie stanowiska:

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,               

          ul. Derdowskiego 25,  84-240 r. Reda

   

II.  Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie wyższe, preferowane na jednym z kierunków: administracja, zarządzanie, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki o rodzinie,
 5. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności w szczególności przepisów ustaw:

- o świadczeniach rodzinnych

- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

- o pracownikach samorządowych,

- o samorządzie gminnym,

- kodeks postępowania administracyjnego

                       

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 4. umiejętność rozmowy z klientem trudnym,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. komunikatywność, rzetelność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność, obowiązkowość, dyskrecja,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientem.

 

III.  Do zakresu zadań referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należeć będzie w szczególności:

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikacja wniosków,
 2. Prowadzenie postępowania przyznającego świadczenia,
 3. Przygotowanie projektu decyzji, postanowień oraz wszelkich pism w zakresie świadczeń oraz rozliczania dłużników alimentacyjnych
 4. Obsługa programu  komputerowego SYGNITY,
 5. Prowadzenie stosownych postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne  realizowanego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 6. Prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń, utraty do nich prawa oraz spraw odwoławczych,
 7. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i współpraca w tym zakresie z komornikami sądowymi i skarbowymi oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych wraz z odbiorem oświadczenia majątkowego od dłużników,
 8. Wydawanie stosownych zaświadczeń,
 9. Księgowanie wpłat dłużników, komorników oraz Urzędów Skarbowych, przygotowanie stosownych dokumentów,
 10. Przekazywanie informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach dłużnika do biur informacji  gospodarczych,
 11. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. Obsługa systemu teleinformatycznego - Emp@tia,
 13. Przygotowanie list wypłat i przekazów dotyczących świadczeń,
 14. Przygotowanie sprawozdań rzeczowo-finansowych,
 15. Przygotowanie planów i prowadzenie sprawozdawczości gminnej,
 16. Analiza i ocena potrzeb w celu sporządzenia zapotrzebowań na dotacje,
 17. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących świadczeniach

 

 

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze : referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wymagane są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
 9. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie IV, ustęp 8 oraz 9, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wynosił w sierpniu 2022 roku więcej niż 6%.

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę:  październik 2022r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ” w terminie  19 września 2022r. do godziny 12.00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.

 

Inne informacje:

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.
 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65

 

VI. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
  • e-mail: mops@mopsreda.pl

Inspektor ochrony danych

Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane z oświadczenia o niekaralności[6] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[7] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych.  Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – Art. 6 lit. c RODO;

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;

[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

OK.1102.1.7.2022

 Reda, dnia 27 września 2022 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

referent  ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/1 etatu

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko urzędnicze wybrana została  Pani Patrycja Kamińska  zamieszkała w Bolszewie.

 

  Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przypisanych do stanowiska zadań oraz znajomością obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw. Wysoko oceniono predyspozycje, dobrą znajomość zagadnień wymaganych na stanowisku oraz komunikatywność, umiejętność pracy w zespole jak również dużą motywację do pracy.

              

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

                

                                    Dyrektor

                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                     w Redzie

                                  Jolanta Dampc

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Dawidowska 06-09-2022 07:42:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 06-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Menzel 27-09-2022 14:52:19