Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – Referent ds. księgowości

 

I.  Określenie stanowiska :

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, 84-240  Reda

   

II.  Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: rachunkowość, finanse, ekonomia lub wyższe na dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe: rachunkowość, finanse, ekonomia i co najmniej 3 – letni staż pracy, lub wykształcenie średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw:
 • o rachunkowości i przepisów o rachunkowości budżetowej
 • o finansach publicznych
 • o pracownikach samorządowych,
 • o samorządzie gminnym,

 

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

II Wymagania dodatkowe :

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu, opanowanie i dyskrecja,
 5. mile widziana znajomość obsługi programów linii PROGMAN
 6. mile widziany staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

 

III.  Do zakresu zadań referenta ds. księgowości należeć będzie w szczególności:

 

  1. prawidłowe i bieżące sporządzanie dowodów księgowych,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów operacji finansowych,
  3. sporządzanie raportów kasowych,
  4. dekretowanie dokumentów,
  5. księgowanie dokumentów,
  6. księgowanie zaangażowań środków budżetowych obciążających plan finansowy,
  7. angażowanie środków budżetowych obciążających plan finansowy,
  8. kontrola merytoryczno – finansowa dokumentów,
  9. wstępna analiza miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe,
  10. przygotowanie danych do przelewu,
  11. analiza wielkości wypłat gotówkowych/bezgotówkowych,
  12. monitorowanie stopnia wykonania planu finansowego,
  13. obsługa bankowości elektronicznej,
  14. przygotowywanie i uzgadnianie danych do sporządzania planów i sprawozdawczości,
  15. prowadzenie ewidencji pozabilansowej składników majątku,
  16. przygotowanie i przekazanie dokumentów do archiwum,
  17. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej

 

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze : referenta ds. księgowości  wymagane są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                           w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
 9. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie IV, ustęp 8 oraz 9, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wynosił w październiku 2022 roku więcej niż 6%.

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę:  grudzień 2022

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości ” w terminie 17 listopada 2022 roku do godziny 12.00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.

 

Inne informacje:

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.
 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65.

 

VI. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
  • e-mail: mops@mopsreda.pl

Inspektor ochrony danych

Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane z oświadczenia o niekaralności[6] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[7] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych.  Ponadto Państwa dane  mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – Art. 6 lit. c RODO;

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;

[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Referent ds. księgowości w wymiarze 1/1 etatu

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko urzędnicze informuję, że wybrana została Pani Ewa Tyszko zamieszkała w Rumi.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wykazała się dobrą znajomością przypisanych  do stanowiska zadań oraz  znajomością obowiązujących regulacji prawnych i dużą motywacją do podjęcia zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie. Wysoko oceniono zdobyte doświadczenie, predyspozycje, dobrą znajomość  zagadnień wymaganych na tym stanowisku jak również dużą motywację  do pracy oraz  umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.          

 

 

 

                                                Dyrektor

                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                           w Redzie

                                               Jolanta Dampc

            

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Menzel 03-11-2022 12:20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 03-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Menzel 25-11-2022 13:56:10