Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent/Inspektor ds. płac i księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze

Referent/Inspektor ds. płac i księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – Referent/Inspektor ds. płac i księgowości

 

I.  Określenie stanowiska :

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25,  84-240  Reda

   

II.  Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: rachunkowość, finanse, ekonomia lub wyższe na dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe: rachunkowość, finanse, ekonomia i co najmniej 3 – letni staż pracy, lub wykształcenie średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw:
 • o rachunkowości i przepisów o rachunkowości budżetowej,
 • o finansach publicznych,
 • o pracownikach samorządowych,
 • o samorządzie gminnym,
 • kodeks pracy,
 1. znajomość zagadnień w zakresie obowiązków podatkowych, sprawozdań GUS, wynagradzania  pracowników samorządowych, ubezpieczeń społecznych,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 3. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

II Wymagania dodatkowe :

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu, opanowanie i dyskrecja,
 5. mile widziana znajomość obsługi programów linii PROGMAN
 6. mile widziany staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

 

III.  Do zakresu zadań referenta/inspektora ds. płac i księgowości należeć będzie w szczególności:

 

  1. naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac pracowników i zleceniodawców,
  2. naliczanie i odprowadzanie potrąceń list płac, w tym: ZUS, PZU, podatek dochodowy i inne,
  3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  4. roczne rozliczenie pracowników z podatku dochodowego,
  5. rozliczenie delegacji służbowej i comiesięcznych ryczałtów za przejazdy lokalne,
  6. prawidłowe i bieżące sporządzanie dowodów księgowych,
  7. bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów operacji finansowych,
  8. sporządzanie raportów kasowych oraz ich księgowanie,
  9. dekretowanie dokumentów,
  10. weryfikacja  rachunków zleceniobiorców do wypłaty,
  11. księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz dokumentów bieżących,
  12. księgowanie zbiorówek list płac, przygotowywanie i księgowanie zbiorówek,
  13. księgowanie zaangażowań środków budżetowych obciążających plan finansowy,
  14. sporządzanie informacji dla Urzędu Miasta dotyczących przekazywania dochodów,
  15. sporządzanie operatywnych sprawozdań z wykonania funduszu płac,
  16. sporządzanie deklaracji podatkowych, PIT 4R, IWA,
  17. sporządzanie sprawozdań do GUS ,
  18. naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników i świadczeniobiorców,
  19. naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego,
  20. sporządzanie deklaracji i informacji do ZUS, sporządzanie korekt deklaracji do ZUS,
  21. zgłoszenie, wyrejestrowywanie i dokonywanie zmian danych pracowników  i podopiecznych w ZUS,
  22. prawidłowe oznaczenie powierzonych pracownikom środków rzeczowych,
  23. prowadzenie ewidencji i dokumentacji środków trwałych, rzeczowych składników majątku trwałego i innych pozostałych,
  24. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej

 

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze : referenta/inspektora ds. płac i księgowości  wymagane są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
 9. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie IV, ustęp 8 oraz 9, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wynosił w listopadzie 2022 roku więcej niż 6%.

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę:  grudzień 2022r./styczeń 2023r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta/inspektora ds. płac i księgowości ” w terminie  12 grudnia 2022 roku do godziny 11:00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.

 

Inne informacje:

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.
 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65

 

VI. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
  • e-mail: mops@mopsreda.pl

Inspektor ochrony danych

Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane z oświadczenia o niekaralności[6] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[7] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych.  Ponadto Państwa dane  mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – Art. 6 lit. c RODO;

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;

[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Referent/ inspektor ds. płac i księgowości  w wymiarze 1/1 etatu

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko urzędnicze informuję,

że wybrana została Pani Anna Grablowska zamieszkała w Rybnie.

 

 Uzasadnienie :

Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu.Wykazała się dobrą znajomością przypisanych  do stanowiska zadań oraz znajomością obowiązujących regulacji prawnych i dużą motywacją do podjęcia zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie. Wysoko oceniono zdobyte doświadczenie, predyspozycje, dobrą znajomość zagadnień wymaganych na tym stanowisku jak również dużą motywację do pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.          

 

                                                              

                                                 Dyrektor

                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                  w Redzie

 

                                                      Jolanta Dampc

            


                                             

 

            

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Menzel 01-12-2022 13:54:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Menzel 01-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Menzel 13-12-2022 13:49:47