Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy - Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na wolne miejsce pracy -

Pracownika Socjalnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne miejsce pracy - pracownik socjalny.

 

I.  Określenie stanowisk pracy  pracownika socjalnego:

 1. umowa o pracę na czas określony
 2. wymiar czasu pracy – pełen etat
 3. miejsce pracy - teren miasta Redy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

   

II.  Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

4) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

    do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

5) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej                           

     w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy  

     socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków.

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.
 5. Znajomość obsługi komputera.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, sumienność,
 4. odporność na sytuacje stresowe,
 5. mile widziane doświadczenie na stanowisku pracownik socjalny.

 

IV.  Do zakresu zadań pracownika socjalnego należeć będzie w szczególności:

 1. Diagnozowanie środowiska, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 2. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
 3. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów,
 4. Planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 5. Obsługa programu komputerowego „Pomost”,
 6. Opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,
 7. Prowadzenie ewidencji i rejestrów, rozliczanie środków finansowych,
 8. Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
 9. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 10. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 11. Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 12. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 13. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 14. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 15. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanej na podniesienie jakości życia,
 16. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych,

 

V. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko pracownika socjalnego wymagane są następujące dokumenty:

 

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
 10. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie V, ustęp 9 oraz 10, mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

? Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

* - należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 100, 173) wynosił w styczniu 2023 roku więcej niż 6%.

 

 

Przewidywany termin zawarcia umowy: marzec/kwiecień 2023 roku

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne miejsce pracy stanowisko pracownika socjalnego”  w terminie  10 marca 2023 r. do godziny 14-tej.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.

 

Inne informacje:

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie naboru.
 2. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 678 58 65.

 

VII. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, jako pracodawca;

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
  • e-mail: mops@mopsreda.pl

Inspektor ochrony danych

Michał Filipowski adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane z oświadczenia o niekaralności[6] oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych[7] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie przetwarzał na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) - art. 4, art. 6.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa, w tym pomioty kontrolujące Administratora Danych.  Ponadto Państwa dane  mogą być udostępnione pomiotom współpracującym z Administratorem Danych, tj. Inspektor Ochrony Danych, Informatyk.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

                     Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

   Jolanta Dampc

 

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) – Art. 6 lit. c RODO;

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;

[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny – pełen etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie  informuję, że wyboru nie dokonano.

 

Uzasadnienie :

W ramach ogłoszonego naboru dokumenty aplikacyjne na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny – pełen etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie złożyły dwie osoby. Złożone aplikacje spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wybrana przez Komisję kandydatka przed zakończeniem procesu rekrutacji złożyła oświadczenie o rezygnacji.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Jolanta Dampc

 

 

 

              

            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Menzel 15-02-2023 14:05:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dampc 15-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Menzel 21-03-2023 13:39:44